Säännöt

Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Tuki – Hörselskadade Barns Stöd r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki toimialueenaan Helsingin kaupunki lähiympäristöineen.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

a)      yhteyden pitäminen kuurojen ja huonokuuloisten sekä kuulomonivammaisten lasten ja heidän vanhempiensa välillä,

b)      kuuroutta, huonokuuloisuutta ja kuulomonivammaisuutta koskevan tiedon antaminen,

c)       lasten etujen puolustaminen ja

d)      kuulovammaisen lapsen oman identiteetin vahvistaminen.

 

Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys

–          järjestää kokouksia, retkiä, kerhoja ja illanviettoja,

–          tukee kuulovammaisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa,

–          levittää tietoa kuuroudesta, huonokuuloisuudesta ja kuulomonivammaisuudesta,

–          seuraa alan kehitystä sekä kotimaassa että ulkomailla,

–          tekee viranomaisille tarpeellisia esityksiä,

–          tukee opetushuoltoa,

–          asettaa toimikuntia ja jaostoja sekä

–          osallistuu Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton toimintaan liittokokouksissa ja liittohallituksessa.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee yhdistyksen toimialueella asuva henkilö, joka hyväksyy sen tarkoituksen. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiseksi jäseneksi ja perhejäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Varsinaisen jäsenen ja perhejäsenen tulee suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, jonka vuosikokous vahvistaa erikseen varsinaisten jäsenten ja perhejäsenten osalta.

Kannattajajäseneksi yhdistykseen voivat liittyä yksityiset kansalaiset, jotka tahtovat tukea yhdistyksen toimintaa sekä suorittivat vuosikokouksen vahvistaman kannattajajäsenen jäsenmaksun. Kannattajajäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen asioissa.

Kunniajäseneksi voi vuosikokous kutsua henkilön, joka on erikoisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteutumisessa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen asioita hoitaa sen jäsenistä valittu hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä neljä muuta varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus on kokonaisuudessaan vastuussa yhdistyksen omaisuuden hoidosta ja toiminnasta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsenet voivat yksimielisinä päättää hallitukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti, päivättävä ja kunkin hallituksen jäsenen on allekirjoitettava se.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-huhtikuun aikana hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos hallitus katsoo ne tarpeellisiksi tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä nimetyn asian käsittelyä varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Varsinaisen jäsenen äänioikeutta voi käyttää valtakirjalla hänen kanssaan samassa taloudessa asuva yhdistyksen perhejäsen. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksessa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin sanottu. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee tuloksen avoäänestyksessä puheenjohtajan mielipide ja suljetussa äänestyksessä arpa. Suljettua äänestystä käytetään sitä vaadittaessa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. avataan kokous
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja
  8. valitaan yhdistyksen hallitukseen lisäksi neljä varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen
  9. valitaan alkanutta vuotta varten

–          kaksi toiminnantarkastajaa tai

–          toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai

–          kaksi tilintarkastajaa tai

–          tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta, hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio

11. käsitellään muut kokousilmoituksessa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, kun vuosi- tai ylimääräisen kokouksen kutsussa siitä mainitaan ja muutosehdotusta puoltaa 2/3 annetuista äänistä.

12 §

Kysymys yhdistyksen purkautumisesta on käsiteltävä kuten sääntöjen 11 §:ssä mainitaan. Yhdistyksen purkautuessa tai tultua lakkautetuksi joutuvat sen varat Kuulovammaisten Lasten Vanhempainliitolle käytettäväksi liiton sääntöjen mukaiseen toimintaan.

13§

Mitä näissä säännöissä ei ole sanottu, noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.